Danmarks store inkasso guide med regler og gebyrer mm.

Herunder finder du en introduktion til inkassoloven i Danmark anno 2018 samt de danske inkasso regler, gebyrer og salær mm.

Kontoret tilbyder landets billigste inkassoservice!

Nedenfor får vi igennem de 5 områder der giver et indblik i inkassoloven, processerne samt gebyrer der er i forbindelse med selve inddrivelses processen.

De 5 områder i vores inkasso guide:

  • Hvad betyder inkasso?
  • Inkasso gang og indrivelsesesproces
  • Den danske inkasso lov
  • Fakta om inkassogebyr og inkassosalær i 2018
  • Hvorfor vælge en inkassoadvokat til inddrivelse af gæld?

Hvad betyder inkasso?

Inkasso handler om at inddrive et pengebeløb, som ikke er blevet betalt rettidigt, altså faktura inkasso. Det kan være sager, hvor f.eks. en virksomhed har leveret varer til en kunde, som ikke har betalt.

Inkasso gang og indrivelsesesproces

Herunder har vi beskrevet selve indrivelsesprocessen og forløbet med inkasso sagen.

1. trin – Påkravsskrivelse (1. Rykkerbrev)

Lovgrundlaget for hele inkassoprocessen er inkassoloven og renteloven, så det er altid en god ide at slå op i disse love, hvis der er ting du er er tvivl om. Det er godt at kunne forstå baggrunden for de ting vi laver, særligt når det gælder inkasso.

Første skridt i inkassoproceduren består i at udsende en påkravsskrivelse (vi kalder ofte denne skrivelse for 1. rykkerskrivelse). Dette skal ses som en påmindelse til skyldner (også kaldet debitor) om, at betalingen er udeblevet og at fortsat betalingsudeblivelse vil betyde at sagen vil overgå til inkasso. Læs i forbindelse hermed inkassolovens § 10.

Renter

  1. rykkerskrivelse indeholder, udover kravet for hovedstolen/de underliggende fakturaer, et krav om renter “indtil betaling sker”/”til d.d.”.

Renterne kan enten være aftalt mellem kreditor og skyldner (fx 2 % pr. måned) eller være procesrenter (se i de underliggende fakturaer for yderligere oplysninger.

Fremgår der ikke noget om renter af fakturaerne lægges det til grund, at der blot skal pålægges procesrenter 30 dage efter fakturadato, jf. renteloven).

Inde på www.advokatinkasso.dk kan du regne renterne ud, de aftalte renter såvel som procesrenter. Læs særligt rentelovens§ 1-6 vedrørende dette.

Rykkergebyr
Desuden er kreditor berettiget til at pålægge et rykkergebyr på kr. 100.

Frist
1. Rykkerskrivelse skal indeholde en frist til betaling på (mindst) 10 dage, inden der foretages yderligere skridt i sagen, jf. inkassolovens§ 10.

Det bemærkes, at der højst må fremsendes 3 rykkerskrivelser af denne art for den samme fordring. Hos os fremsender vi kun en 1. rykkerskrivelse og derefter går vi videre med andet skridt.

Nogle gange har skyldner selv fremsendt rykkerskrivelser, og såfremt rykkerskrivelsen er udformet korrekt, kan vi gå direkte til trin to. Dog sker dette sjældent, så gør det som en regel at starte med trin 1.

2. trin -Inkassoskrivelse/inkassobrev (2. rykkerskrivelse)

Andet skridt i inkassoproceduren består i at udsende en inkassoskrivelse (for lethedens skyld kalder vi ofte første skridt: 1. rykkerskrivelse og andet skridt: 2. rykkerskrivelse).

Formålet med 2. rykkerskrivelse er, udover at opnå betaling, at advare skyldner om, at sagen vil blive sendt i retten, hvis skyldner fortsat ikke betaler.
Renter

2.rykkerskrivelse indeholder også et krav om renter “indtil betaling sker”/”til d.d.”, og derfor skal renterne fra 1. rykkerskrivelse opdateres. Benyt www.advokatinkasso.dk til udregning af renterne.

Gebyr
Husk at overføre rykkergebyret fra 1. trin.

Inkassoomkostninger

Kreditor er i 2. rykkerskrivelse ligeledes berettiget til at overvælte udgifterne til udarbejdelse af 2. rykkerskrivelse på skyldner. Disse udgifter kaldes også inkassoomkostninger.

Inkassoomkostningernes størrelse afhænger af fordringens størrelse (uden renter) og bestemmes ud fra en bekendtgørelse, som er udstedt af Justitsministeriet, se bilag 3 (brug den rubrik, hvor der er sat et kryds ud for).

Frist
2. rykkerskrivelse skal indeholde en frist til betaling på (mindst) 10 dage, inden sagen sendes i retten.

Pris

Kontorets pris for ovennævnte 2 udenretlige skridt (2 breve til skyldner) er kun kr. 500 + moms, uanset antal underliggende fakturaer.

Frivilligt forlig med afdragsordning

  1. rykkerskrivelse kan også indeholde et tilbud til skyldner om at undgå at sagen tages i retten, hvis skyldner underskriver et gældsbrev (også kaldet frivilligt forlig) indeholdende en afdragsordning. Dette skriver vi altid i 2. rykkerskrivelse.

Hvis skyldner vil indgå en afdragsordning udarbejder vi denne som et frivilligt forlig, da vi i tilfælde af skyldners misligholdelse kan benytte forliget som et fundament og gå direkte i fogedretten.

Fremgangsmåde (frivilligt forlig)

Når det frivillige forlig er udarbejdet skal det sendes til skyldner med e-mail eller med almindelig post (e-mail er dog altid at foretrække). Skyldner skal efter modtagelse skrive forliget under og returnere det i original form, så vi kan bruge det som fundament hvis der bliver behov for det senere hen. I e-mailen hvor forliget vedhæftes eller i følgebrev, som vedlægges forliget i kuverten skrives følgende:

Situation 1: misligholdt frivilligt forlig

Hvis skyldner ikke har overholdt afdragsordningen skal der først sendes et påkrav inden fogedretten som minder meget om 1. rykkerskrivelse (i trin 1) og derefter en fogedrekvisition.

Situation 2: Udenlandsk skyldner

Er der i stedet tale om en udenlandsk skyldner kan vi stedet for at gå videre med 3. skridt tilbyde klienten at sende en Final Reminder som er den sidste mulighed for os til at inddrive gælden i Danmark. En Final Reminder minder om 2. rykkerskrivelse, men er hårdere i formuleringerne og gør det klart for skyldner at denne ender i fogedretten i det land hvor han/hun er bosat. Hvis dette ikke hjælper, kan vi tilbyde klienten at overdrage sagen til en udenlandsk samarbejdspartner, som lettere vil kunne inddrive gælden med hjælp fra fogedretten.

3.skridt -indenretlig inddrivelse

Betaler skyldner fortsat ikke er det nu tid til at inddrage myndighederne, for at kreditor kan få sine penge. Efter lovgivningen er det fogedretten, der træffer beslutningen om at foretage udlæg i skyldners ejendele med henblik på tvangssalg.

Før kreditor kan få fogedrettens hjælp til at tvangssælge skyldners ejendele er det en grundlæggende betingelse, at kreditor har anskaffet sig et fundament for sit krav. Dette har fra tidernes morgen betydet, at der først skal fremsendes en stævning (for at få dom over skyldner) og derefter en fogedrekvisition (for at få udlæg i skyldners ejendele), altså en slags totrinsprocedure.

I dag er der dog indført den såkaldte “forenklede inkassoproces”, hvilket betyder, at kreditor kan indsende en samlet anmodning om både at i) etablere et fundament og ii) foretage udlæg i debitors værdiggenstande. Denne samlede anmodning kaldes også for et betalingspåkrav.

Betalingspåkravet kan dog kun benyttes hvis kravet er under 100.000 kr. eller hvis skyldner ikke har gjort indsigelser mod kravet. Hvis der er tale om et krav på mere end 100.000 kr. eller hvis der er tale om et {evt. mindre) krav som skyldner har gjort indsigelser imod, følges den gamle procedure med i) stævning og derefter ii) fogedrekvisition.

Før vi kan gå videre med trin 3 er det dog en betingelse at vi har fået “go” herfor fra klienten, da der kan være tale om ting hvor klienten muligvis ønsker at droppe sagen, fx hvis gælden er meget lille, eller hvis klienten er vidende om, at der ikke er nogle værdier hos skyldneren, således at chancen for at inddrive gælden med fogedrettens hjælp er usandsynlig.

Får vi “go” fra klienten går vi videre med 3. trin og for ikke at vade for meget rundt i, hvad næste skridt skal være og hvad der er smartest følger vi samme fremgangsmåde hver gang:

Stævning
skal udarbejdes når der er tale om krav over 100.000 kr. eller hvis skyldner har eller det forventes at skyldner vil have indsigelser mod kravet.

Fogedretsmøde

Afdragsordning og/eller sikkerhed i skyldners aktiver Insolvenserklæring

½ års fredningsperiode.

Den danske inkasso lov og inkassoregler

Inkassoloven er grundlaget for ovennævnte inddrivelse. Den sætter rammerne for udenretlig inkassovirksomhed, altså uden brug af retten.

Lovens formål er, at reglerne skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik, i forhold til både skyldnere og kunder. Der er med andre ord regler for, hvordan man skal henvende sig til skyldner mv.

Der er i forlængelse af inkassoloven udstedt en såkaldt inkassobekendtgørelse, denne indeholder supplerende regler om autorisation af personale, behandling af de inddrevne beløb, personale mv.

Inkassogebyr og inkassosalær i 2018

I renteloven er anført regler for, hvad man kan tage i gebyrer og renter i forbindelse med inddrivelse (inkasso). På kontoret tager vi naturligvis det mest mulige, at skyldner skal betale, således vi varetager vores klients interesser på bedste vis.

Hvorfor vælge en inkassoadvokat til inddrivelse af gæld?

I forhold til at anvende et inkasso bureau, er et advokatfirma langt mere effektivt i inddrivelsesprocessen. Af den simple årsag, at advokatfirmaet kan udtage stævning, hvis det ikke hjælper at sende breve til skyldner. Den mulighed har inkassobureauet ikke. Overfor skyldner er det således langt mere effektivt!

På kontoret har vi faste lave priser på alle ovennævnte skridt, og vi har mange års erfaring i at inddrive fordringer.

Kontoret tilbyder også undervisning i egen inkasso, hvis man som firma foretrækker at inddrive pengebeløb på egen hånd.

Kontorets inkasso advokat sikrer dig en forenklet inkassoproces. Denne proces inkluderer at vi normalt forsøger at få skyldneren til at betale ved at fremsende en påkravsskrivelse.

Hvis det ikke løser sagen, vil vi i sidste ende udtage stævning mod skyldneren, og senere anmode fogedretten om at foretage udlæg i skyldnerens værdigenstande, som herefter vil blive solgt og overskuddet vil herefter gå til at dække betalingen af det skyldige beløb.

En af vore danske inkasso advokater sørger vi for at give dig korrekt juridisk rådgivning indenfor inkasso, så du kan få dækket de fleste, om muligt alle, af dine inkassoomkostninger til os!

Vores danske guide #Inkassoloven 2018″ opdateres løbende samt årligt med nyeste viden om inkasso regler.logo-footer