Forsvarsadvokat Jackie Phillip

Søger du en forsvarsadvokat? Få markedets bedste forsvar. Få hjælp her og nu – i dag!

Ring til forsvarsdvokat Jackie Phillip på tlf. +45 31 31 00 10 eller kontakt os her.
Du er GARANTERET svartid inden 24 timer inkl. personlig assistance fra Jackie Phillip.

Her på siden kan du læse mere om vores 3 kerneområder:

  • Dine rettigheder og forsvar
  • Almindelige Straffesager
  • Økonomisk kiriminalitet

Kend dine rettigheder som anholdt eller sigtet. Få hjælp hos forsvarsadvokaten Jackie Phillip

Dine rettigheder og forsvar

Dine rettigheder som sigtet og anholdt
– Hvad må politiet?

Sigtet

Når politiet har mistanke om, at du har begået et strafbart forhold – stort eller lille – skal politiet meddele dig, at du er sigtet.

Politiet har altid ret til at få oplyst :

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdag

Ellers har du ikke pligt til at udtale dig til politiet.
Du har ikke pligt til at underskrive politirapporten.

Det er en krænkelse at få at vide, at man er sigtet for et strafbart forhold. Det er belastende at være udsat for en strafferetslig efterforskning.

Hvis politiet frafalder en sigtelse, skal den sigtede have det at vide. Som hovedregel får man ikke erstatning for en uberettiget sigtelse. Man kan godt blive sigtet uden at blive anholdt.

Anholdt

For at blive anholdt, skal der være begået et strafbart forhold. Politiet skal kunne påvise en rimelig grund til, at den anholdte er mistænkt for det strafbare forhold.

Anholdelsen skal være nødvendig

A) for at hindre yderligere kriminalitet eller
B) for at sikre den anholdtes tilstedeværelse eller
C) for at hindre den anholdtes samkvem med andre.

Politiet må foretage en kropsvisitation af den anholdte. Politiet må gerne fratage den anholdte farlige genstande og tage vedkommendes penge i forvaring. Politiet må gerne fotografere den anholdte og tage fingeraftryk.

Fotografiet skal tilintetgøres, hvis den anholdte senere bliver frifundet. Politiet må gerne afhøre den anholdte, men den anholdte er ikke forpligtet til at udtale sig, og det er ikke strafbart at lyve. Politiet må gerne anbringe den anholdte i en celle.

Rettigheder som anholdt

Politiet skal oplyse, hvad der er årsag til anholdelsen og tidspunktet for anholdelsen.

Der skal udfærdiges en politirapport om anholdelsen.

Anholdte har krav på at gå på toilettet og bede om mad og drikke, hvis anholdelsen trækker ud.

Hvis det er nødvendigt, skal politiet tilkalde læge til den anholdte.

Du kan stadig nægte at udtale dig.

Du kan ikke ved at give oplysninger eller andet forhandle dig til en mildere straf. Det kan kun din advokat hjælpe dig med at få.

Anholdte har krav på at ringe til en advokat og på at give sine pårørende besked om anholdelsen.

Ved afhøring kan den anholdte kræve, at vedkommendes advokat er til stede.

Ophør af anholdelse

Når det forhold, der nødvendiggør anholdelsen, bortfalder, skal den anholdte løslades. Det gælder dog ikke, hvis der er grundlag for varetægtsfængsling.

En anholdelse må ikke vare længere end 24 timer.

Hvis politiet ønsker at frihedsberøve en person i mere end 24 timer, skal vedkommende stilles for en dommer, der kan træffe beslutning om varetægtsfængsling.

Anholdte har krav på at gå på toilettet og bede om mad og drikke, hvis anholdelsen trækker ud.

Hvis det er nødvendigt, skal politiet tilkalde læge til den anholdte.

Straffesager - Få advokat Jackie Phillip som forsvar i retten

Almindelige Straffesager

Anklaget for vold, røveri, narkotika, våbenbesiddelse, sædelighed og drab mv.?

I forbindelse med sager, hvor man bliver anklaget for enten vold, røveri, narkotika, våbenbesiddelse, sædelighed og drab mv., og uanset om man er skyldig eller ej, bør du altid straks kontakte en forsvarsadvokat.

Vi er specialister herom hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, og der står i døgndrift en forsvarsadvokat klar til at hjælpe netop dig!

Det der adskiller økonomisk kriminalitet fra ”Almindelige Straffesager”, er at politiet og anklagemyndigheden i højere grad foretager varetægtsfængsling af sigtede i ”Almindelige Straffesager”.

Det er derfor yderst vigtigt og afgørende, at du involverer en forsvarsadvokat tidligt i fasen, således du kan vejledes og rådgives bedst muligt omkring styrker og svagheder ved din sag, ligesom forsvarsadvokaten kan vurdere, hvorvidt du bør lade dig afhøre af politiet, eller om forsvarsadvokaten skal være til stede under afhøringen.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har vi ansat en tidligere politibetjent, som har forståelse for og indsigt i til sagsgange og overvejelser hos politiet samt anklagemyndigheden, hvilket giver en forhåndsviden og stor erfaring.

Uanset om du allerede har udtalt dig til politiet eller ej, bør du til stadighed få en forsvarsadvokat beskikket, således advokaten kan indhente de dokumenter og rapporter, som politiet har udarbejdet og som i samarbejde med anklagemyndigheden har lagt til grund for en anholdelse og eventuelt opretholdelse af varetægtsfængsling.

Advokatbistand er ikke alene afgørende for hvorvidt du bliver dømt eller ej, men kan ligeledes have betydning i forbindelse med strafudmåling

Der foreligger frihed til at vælge forsvarsadvokat

Har retten allerede beskikket en forsvarsadvokat, kan du begære at få beskikket en anden forsvarsadvokat.

Udgiften hertil er den samme, uanset der er tale om beskikket forsvarer eller om du selv vælger en bestemt forsvarsadvokat til at varetage din sag.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma:

  • Yder vi bistand under afhøring,
  • Gennemgår vi sagens materiale,
  • Pålægger vi anklagemyndigheden i samarbejde med politiet til at foretage bestemte efterforskningsskridt,
  • Anke, klage, erstatning.

Er du vidne til en sag, har du ret til at medtage en forsvarsadvokat som bisidder til at støtte og rådgive dig, både under afhøring hos politiet, samt når du skal afgive vidneforklaring i retten.

Som vidne, kan man risikere at inkriminere sig selv, hvorfor det er vigtigt at begære en forsvarsadvokat tidligt i forløbet, således du kan få klarhed omkring sagen samt vejledning om hvordan du skal forholde dig.

Sigtet for økonomisk kriminalitet? Forsvarsadvokat Jackie Phillip står klar som dit forsvar

Økonomisk kriminalitet

Den rette forsvarsadvokat og den hårdfine balance

Grænsen til økonomisk kriminalitet kan være hårfin. Det, der tegnede til at være et avanceret kreativt projekt, kan af myndighederne blive stemplet som økonomisk kriminalitet.

Karakteristisk for økonomiske straffesager er at disse kræver et særdeles højt specialiseringsniveau og fordrer stort kendskab til erhvervslivets forhold samt talmæssig forståelse.

Præcis den forståelse har vi hosJackie Phillip & Co. Advokatfirma, da vi også som primært område arbejder med alle forhold indenfor erhvervsret, hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma.

Sigtet

Økonomisk kriminalitet kan medføre straf for bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, skattesvig mv.

Hvis du er blevet sigtet i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, har du brug for en forsvarsadvokat, der kan give politiet et modspil.

Når politiet og evt. andre myndigheder får færten af økonomisk kriminalitet, går de ofte i selvsving.

Efter politiets opfattelse er der ikke grænser for, hvor kreativ den sigtede har været. Kun fantasien sætter grænser for myndighedernes luftkasteller.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet er sjældent så alvorlige som politiet spiller ud med. I mange tilfælde viser det sig, at der slet ikke er grundlag for et strafansvar.

I sager vedrørende økonomisk kriminalitet er det meget vigtigt, at den rette forsvarsadvokat kommer tidligt på banen.

Jo tidligere Jackie Phillip & Co. Advokatfirma kommer på og den rette indsats sættes ind, jo større er chancen for, at sagen falder til jorden.

Myndighederne skal have modspil

Det kræver et ihærdigt og professionelt modspil fra en forsvarsadvokat at få politiet ”ned på jorden” i en sag om økonomisk kriminalitet.

Forsvarsadvokaten skal kunne analysere transaktioner og regnskaber, og skal kunne sin erhvervsret, selskabsret og skatteret. Et sådant modspil kan medføre, at Politiet opgiver en sigtelse for økonomisk kriminalitet.

Efterforskningen

I sager om økonomisk kriminalitet er Politiet nødsaget til at foretage et omfattende efterforskningsarbejde.

Politiet starter på bar bund, og det er under efterforskningen, at der samles materiale til en domfældelse.

Sager vedrørende økonomisk kriminalitet er ofte særdeles ressourcekrævende. Der skal typisk fremskaffes omfattende beviser for at dømme i en sag om økonomisk kriminalitet.

Hvis efterforskningen ikke giver resultater, må politiet opgive sagen. Mange sager om økonomisk kriminalitet løber ud i sandet.

I retsplejeloven er der hjemmel til at opgive tiltale, hvis politiet skønner, at bevisbyrden ikke kan løftes, eller hvis sagen skønnes at blive for ressourcekrævende i forhold til resultatet.

Få personlig rådgivning og assistance fra forsvarsadvokat Jackie Phillip

Pålidelig rådgivning omkring strafferetlige forhold som privatperson eller virksomhed

Som forsvarsadvokat står Jackie Phillip klar til at rådgive dig omkring strafferetlige forhold, både for virksomheder og privatpersoner.

Som advokatfirma knytter vores rådgivning sig til gennemgang af sigtelse/tiltale og vurdering heraf samt bistand i retssager som forsvarer.

Inden for området har vores tilknyttede forsvarsadvokat stor erfaring i forbindelse med retssagsførelse ved byretter og landsretter.

Alle får bistand af en forsvarsadvokat, hvis politiet vil have dem varetægtsfængslet og inden 24 timer stiller dem for en dommer. Men man kan også i andre forbindelser under straffesagens forløb have brug for en advokat.

1. Under anholdelse

Sidder du anholdt på en politistation, skal du efter reglerne have udleveret en vejledning om, at du har ret til at kontakte en forsvarsadvokat.

Nægter du dig skyldig i sigtelsen, og er den ikke en bagatel, er det oftest en fordel at kontakte en forsvarsadvokat.

Kender du ikke én selv, har politiet en liste over, hvem der kan tilkaldes – eventuelt efter at du i telefonen har drøftet med advokaten, om dennes tilstedeværelse under afhøringen er nødvendig.

2. Domsforhandling i straffesager med tilståelse

I dag får du ikke automatisk alle steder beskikket en forsvarsadvokat i sager, hvor politiet regner med, at du vil tilstå, eksempelvis hvis du har tilstået under anholdelse på politistationen.

Hvis du efter moden overvejelse ikke vil stå ved denne tilståelse, bør du, så snart indkaldelse til retsmødet kommer, gøre retten opmærksom på, at det ikke er en tilståelsessag, så du kan få beskikket en forsvarsadvokat.

Selv hvis du kan stå ved din tilståelse, bør du overveje at bede om at få  forsvarsadvokaten beskikket.

Ganske vist skal du betale honoraret, hvis du bliver dømt, men forsvarerens bistand kan undertiden betyde forskellen mellem at komme i fængsel eller ej, ligesom forsvarsadvokaten kan vejlede dig om, hvorvidt du skal anke eller affinde dig med dommen.

Vores salær og beskikkelse af forsvar?

Politiet har pligt til at vejlede dig om muligheden for at få beskikket en forsvarsadvokat

Politiet har pligt til at vejlede dig om muligheden for at få beskikket en forsvarer, hvis du bliver sigtet i en straffesag.

Du kan som hovedregel selv beslutte, hvem du gerne vil have som forsvarer under straffesagen. Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge, hvilken forsvarer du skal have.

I en række tilfælde vil retten beskikke en offentlig forsvarer for dig, men du vælger selv din forsvarsadvokat.

Det betyder bl.a., at salæret til advokaten i første omgang bliver betalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt, vil det offentlige efterfølgende opkræve omkostningerne hos dig. Læs mere om sagsomkostninger.

Vores salær som din forsvarsadvokat er faste takster i henhold til den offentlige liste med sagsomkostninger.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarsadvokat. Det er retten, der afgør, om betingelserne for at beskikke en forsvarer er opfyldt.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma står vi klar til at hjælpe og bistå dig, kontakt os så tidligt i forløbet som muligt.