Inkasso advokat Jackie Phillip & Co. - bedre end et inkassofirma

Søger du advokat inkasso? Så kan du med fordel bruge vores advokatinkasso service. Vores inkassoprocedure gælder for både privatpersoner med privat gæld og erhvervskunder.

Effektiv indrivelse af udestående gæld via den danske inkassoadvokat Jackie Phillip

Kontakt Jackie Phillip & Co. Advokatfirma på tlf. (+45)  31 31 00 10 eller kontakt os via e-mail.

  • Du får altid et 100% uforpligtende tilbud inden vi sætter i gang i inkassoprocessen.
  • Husk at du ALTID er garanteret en svartid indenfor kun 24 timer.

Herunder kan du læse mere om hvad inkasso betyder samt få en overordnet forståelse af hvordan vores indrivelsesprocesser fungerer i praksis.

Dine 7 fordele med danske inkasso advokater - Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Dine 7 fordele ved brug af vores danske inkassoadvokater i København:

  • Få markedets bedste inkasso advokat til indrrivelse af dit krav, herunder påkravs- og inkassoskrivelse
  • En 100% dansk inkasso service, hvor der beregnes renter, rykkergebyrer, inkassoomkostninger m.v.
  • Et dedikeret advokat med speciale i inkassosager, der har tilknyttet landets førende inkassoadvokat i København
  • Et stærkt team af danske inkassoadvokater der sikrer at rykke skyldner rettidigt
  • Et advokatfirma der overtage kontakten til skyldner
  • Få garanteret sikkerhed for dit krav, evt. ved udlæg i skyldners bil eller faste ejendom
  • Jackie Phillip & Co. Advokatfirma agerer som din dedikerede inkassovirksomhed og sikrer dig de rigtige retlige skridt i sagen

Forenklet inkassoproces forklaret så det er til at forstå

Forenklet inkasso – hvad betyder det og hvordan er inkassoprocessen for  indrivelse af udenstående?

Hvad betyder inkasso?

Inkasso handler om at inddrive et pengebeløb, som ikke er blevet betalt rettidigt. Det kan være sager, hvor f.eks. en virksomhed har leveret varer til en kunde, som ikke har betalt.

Markedets bedste advokatinkasso

Vores inkasso advokat sikrer dig en forenklet inkassoproces. Denne proces inkluderer at vi normalt forsøger at få skyldneren til at betale ved at fremsende en påkravsskrivelse.

Hvis det ikke løser sagen, vil vi i sidste ende udtage stævning mod skyldneren, og senere anmode fogedretten om at foretage udlæg i skyldnerens værdigenstande, som herefter vil blive solgt og overskuddet vil herefter gå til at dække betalingen af det skyldige beløb.

En af vore danske inkasso advokater sørger vi for at give dig korrekt juridisk rådgivning indenfor inkasso, så du kan få dækket de fleste, om muligt alle, af dine inkassoomkostninger til os!

Indrivelsesprocedure af inkasso advokat Jackie Phillip

Den danske indrivelsesprocedure

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har vi gjort det nemt og ligetil at forstå selve indrivelsesproceduren i forbindelse med inkassosagens forløb.

Processen er opdelt i 3 simple trin der er bestående af:

1. – Udsendelse af rykkerskrivelse
2. – Udsendelse af inkassoskrivelse
3. – Udsendelse af betalingspåkrav

Trin 1 – rykkerskrivelse fra inkasso advokat

Trin 1 i inddrivelsesproceduren består i fremsendelse af en påkravsskrivelse (rykkerskrivelse). En påkravsskrivelse er en påmindelse til skyldner om, at betalingen er udeblevet, og at fortsat betalingsudeblivelse vil betyde, at sagen vil blive inddrevet til inkasso.

Påkravsskrivelsen vil indeholde krav om renter og omkostninger indtil betaling sker. Påkravsskrivelsen skal indeholde en frist på 10 dage, inden der tages yderligere retsskridt, jf. inkassolovens § 10, stk. 3. Du er berettiget til at kræve kr. 100 i rykkegebyr. Der må højest udsendes 3 rykkerskrivelser vedrørende samme fordring.


Trin 2 – fremsendelse af inkassoskrivelse

Trin 2 i inddrivelsesproceduren består i fremsendelse af en inkassoskrivelse. Formålet er at igen at bede skyldner om betaling og dels at advare skyldner om, at sagen vil blive sendt til fogedretten, hvis skyldner ikke betaler.

Inkassoskrivelsen skal indeholde en frist på 10 dage, inden der tages yderligere retsskridt, og du er berettiget til at kræve endnu kr. 100 i rykkegebyr.

Skyldner vil blive opfordret til, at indgå et frivilligt forlig (juridisk fundament som kan fuldbyrdes), som er en udenretlig afdragsordning, og er anvendelig i det tilfælde, hvor skyldner ikke kan betale hele det skyldige beløb.


Trin 3 – betalingspåkrav/ udlæg i skyldners værdigenstande

Trin 3 i inddrivelsesproceduren er indgivelse af betalingspåkrav, om kun kan anvendes ved fordringer under kr. 50.000 ekskl. gebyrer, omkostninger, renter m.m. Hertil er det en betingelse, at kravet er ubestridt, ubetinget og forfaldent.

Betalingspåkravet er en samlet anmodning om både etablering af fundament og foretagelse af udlæg i skyldners værdigenstande.

Såfremt sagens genstand er over kr. 50.000 indgives der en stævning til retten. Stævning indgives også til retten og behandles under ”småsagsprocessen” ved krav på under kr. 50.000 og under den ”almindelige stævningsprocedure” ved krav over kr. 50.000, såfremt skyldner har gjort indsigelser mod kravet.

Indgivelse af betalingspåkrav og stævning er forbundet med en retsafgift, som du skal betale til retten.

Inkassorenter

Inkassorenter

Du er som oftest berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb indtil betaling fra skyldner sker. I det følgende afsnit vil du lære om inkassorenter der omfatter morarenter, kreditrenter, procesrenter samt få oplyst forbrugerforbehold for så vel erhvervsforhold.

Morarenter

Betaler du ikke til tiden, tillæges der morarenter som strafbeløb for manglende betaling

Rente af forfaldne beløb kaldes morarenter. Morarenten er en strafrente, som udløses, fordi skyldneren ikke betaler til tiden. Morarenter kan opkræves uden forudgående aftale.

Morarente beregnes normalt fra 30 dage efter den dag, hvor du/vi som advokat har fremsat anmodning om betaling (forbrugerforhold) eller 30 dage efter fakturadato (erhvervsforhold).

HUSK: 30 dage er 30 dage og ikke 1 måned i dette tilfælde.

Kreditrenter

Hvis kreditrenten er tilbageholdt, tillæges der kreditrenter på din inkassosag

Du vil i nogle tilfælde også have krav på kreditrenter. Kreditrente er rente, som skal betales, fordi kreditten er tilbageholdt.

Forskellen mellem kreditrente og morarente kan illustreres med følgende eksempel: Hvis du optager et lån i banken, skal du normalt betale kreditrente, indtil lånet er betalt.

Misligholder du lånet ved ikke at betale til tiden, kan banken imidlertid kræve morarenter. Kreditrente er en aftalt rente i aftalens løbetid.

Procesrenter

Der tillæges yderligere 8% i procesrenter, der er  er Nationalbankens officielle udlånsrente

Procesrenten er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg på 8 %. Nationalbankens officielle udlånsrente, der kan ses på www.nationalbanken.dk, svinger op og ned, så hvis procesrenten skulle følge disse udsving, ville det blive meget svært at beregne renten korrekt.

Renteloven indeholder derfor en regel om (§ 5), at procesrenten fastsættes på baggrund af Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli. Procesrenten den 25. september i et bestemt år er altså 8 % + Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. juli.

Forburgerforhold

I forbrugerforhold svarer størrelsen af kreditrente af den indgåede aftale, mens størrelsen af morarente svarer til procesrenten.

Erhvervsforhold

I erhvervsforhold svarer størrelsen af kreditrente af den indgåede aftale, mens størrelsen af morarente svarer til procesrenten, eller en højere rente ved en aftale mellem parterne herom.

Inkasso forældelse - de nye og gamle inkassoregler

Forældelse af inkasso

Den 1. januar 2008 trådte en ny lov om forældelse af gæld i kraft, som gælder for alt gæld. Med den nye lov bliver et krav forældet, når der ikke er en dom eller en skyldnerkendelse i form af et frivilligt forlig, efter 3 år og krav, hvor der er en dom eller underskrevet et frivilligt forlig, forældes efter 10 år.

De gamle regler

De gamle regler om forældelse af fordringer fandtes i to forskellige love.

Lov 1
Den ene lov fastslog, at der for almindelige fakturakrav gælder en forældelsesfrist på 5 år. Denne frist regnes fra forfaldsdagen, hvilket typisk vil være den betalingsfrist, der er anført i fakturaen.

Fristen afbrydes ved skyldnerens erkendelse eller ved påbegyndelse af retsskridt, typisk indlevering af stævning.

Lov 2
Den anden lov fastslog, at der for krav, hvor skyldneren erkendte eller der var opnået dom over skyldneren, gælder en 20-årig forældelse. Fristen i henhold til denne lov regnes fra kravets stiftelse – typisk en aftales indgåelse.

Fristen kunne afbrydes ved almindelig påmindelse til skyldneren. Kreditor kunne derfor holde sit tilgodehavende eksisterende blot ved at sikre sig bevis for, at der inden for de seneste 20 år var sendt skriftlig påmindelse til skyldneren.

De nye regler

De nye regler er samlet i lov nr. 522 af 6. juni 2007.

De nye frister regnes fra forfaldstidspunktet, dvs. det tidspunkt hvor kreditor/långiver kan kræve at debitor/låntager skal betale den aftalte ydelse, og afbrydelse kan fremover alene ske ved indlevering til retten eller ved skyldnerens erkendelse.

Nu og fra 1. januar 2008 skal fordringer med dom således indsendes til fogedretten mindst hvert 10. år, med mindre man forinden har opnået skyldnerens erkendelse. Vil man undgå forældelse af de afledte rentekrav, skal der ske indlevering til fogedretten hvert 3. år.

Overgangsregler

Som beskrevet ovenfor, så trådte reglerne i kraft 1. januar 2008 og gælder også for eksisterende fordringer, dvs. fordringer, som var stiftet og/eller forfaldne før 1. januar 2008.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændring af forældelsesregler af betydning for netop din virksomhed, opfordres du til at rette henvendelse til os her.