Advokatfirma KBH - Jackie Phillip & Co. advokat i København

Adovokatfirma i Danmark med stærke samarbejdspartnere i 12  lande, hvor det kun er de allerbedste advokater vi samarbejder med.

Hos Jackie Phillip 6 Co. Advokatfirma tæller vores partnere; Schweiz, Tyskland, England, Italien, Spanien, Frankrig, Norge, Sverige, Bulgarien, USA, Dubai og Portugal.

 • Om virksomheden
 • Få advokathjælp i 12 lande
 • Mere end 21 ægte kundeudtalelser
 • Garanteret svartid på under 1 døgn
 • Forretningsbetingelser for Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Om virksomheden

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma – en moderne virksomhed i hjeret af København

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma er et mindre, eksklusivt advokatkontor, der leverer indsigt og rådgivning på alle de områder, som det private erhvervsliv traditionelt har brug for.

Vi arbejder på et højt fagligt niveau med stor økonomisk og forretningsmæssig forståelse. Vi kender vores klienter til bunds og er med til at skabe resultater og merværdi for klienternes forretning.

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma blev etableret den 1. marts 2010 og beskæftiger på nuværende tidspunkt 8 medarbejdere samt en bogholder.

Rammerne for kontoret er øverste etage i en fredet palæejendom nær Amalienborg Slot indrettet i lys og moderne stil med moderne kunst.

Søger du et internationalt advokatkontor?

Hvis du er på udkig efter internationale advokater, kan du med fordel gøre brug af vores verificerede samarbejdspartnere, hvor hvert firma er bestående af de allerbedste advokater.

For at styrke vores internationale profil og “full service” koncept overfor vores erhvervsklienter, har Jackie Phillip & Co. Advokatfirma etableret samarbejde med følgende advokater og advokatrelaterede virksomheder i udlandet, hvor De som klient på kontoret, kan blive henvist ved sager der skal håndteres uden for Danmark:

Advokatfirmaer i Schweiz

Schweiz

Herunder finder du advokater i Schweiz


Schweizisk advokat firma - Gr-law.ch

Advokat (Rechtsanwalt) og Notar, lic. jur. Nils Grossenbacher
Anbefalet Schweizisk advokat 
Besøg website: www.gr-law.ch


Anyamaxwell.com - Advokat i Schweiz

Fischer Trust AG, Anya Maxwell (Advokatfirma med selskabsstiftelser i Schweiz og off-shore, samt formueforvaltning)
Anbefalet Schweizisk advokat
Besøg website: anyamaxwell.com/


Tysk advokatfirma

Tyskland

Herunder finder du advokater i Tyskland


Webvocat.de - Tysk advokatkontor i Saarbrücken

Advokat (Rechtsanwältin / Attorney-at-law) og LL.M. Daniela Wagner
Anbefalet Tysk advokat i Saarbrücken
Besøg website:  www.webvocat.de


Engelsk advokat med kontor i London (U.K)

England

Herunder det engelske advokatfirma i London


Royds.com - Dansk advokat i London

Advokat (L) og Solicitor, Claus Andersen (dansker)
Anbefalet Engelsk & Dansk advokat i London
Besøg website: www.roydswithyking.com


Italienske advokat firmaer

Italien

Herunder to advokatfirmer i Italien


Colonnellilaw.com - Advokat firma i Iitalien

Avvocati Mattia Colonnelli de Gasperis
Anbefalet italiensk advokat i Rom & Milano
Besøg website: www.colonnellilaw.com


Advokat Annalisa Nanna,  ASSOCIATO AVV. ROCCO E Annalisa Nanna
Anbefalet Italiensk advokat
Besøg website: www.aziende.virgilio.it (Website ikke tilgængelig)


Advokat - Firma i Spanien

Spanien

Herunder finder du advokat i Spanien

Juan Miguel Rodríguez Gómez
Anbefalet Spansk advokat
Besøg website: http://www.wallinpartners.com/es/abogados/


Fransk advokat firma

Frankrig

Herunder finder du dansk advokat i Frankrig

Advokat (L) og Avocat, Anne Mie Lund (dansker)
Anbefalet Dansk advokat i Frankring
Besøg website: www.lmlaw.fr


Norsk advokatfirma

Norge

Herunder finder du advokat i Norge

Advokat Erling Opdal
Anbefalet Norsk advokat i Oslo
Besøg website: www.raeder.no


Advokat i Sverige

Sverige

Herunder finder du advokat i Sverige

Advokat Cecilia Uddman
Anbefalet Svensk advokat i Malmö
Besøg website www.maqs.com/sv


Amerikanske advokatfirmaer med top advokater i USA

USA

Attorney-at-Law Stephanie Traband
Anbefalet Amerikansk advokatfirma i Miami 
Besøg website: www.joneswalker.com

Attorney-at-Law, LL.M Loren L. Lunsford
Anbefalet Amerikansk advokatfirma i Californien, Sacramento
Besøg website: www.usa-eurolaw.com

Real Estate Agent, Bettina Schriver
Anbefalet Amerikansk advokat i New York
Besøg website: www.elliman.com/


Bulgarisk advokat . advokatfirma i Bulgarien

Bulgarien

Herunder advokat fra Bulgarien

Abogado Anna Popova
Anbefalet Bulgarisk advokat
Besøg website: http://www.annapopova.net/


Advokatfirmaer i Dubai

Dubai

Attorney-at-Law Rana Radi Mubarak
Anbefalet advokat i Dubai
Besøg website: www.habibalmulla.com


Advokatfirma i Portugal

Portugal

Attorney-at-Law Miguel Azevedo Brandão
Anbefalet portugisisk advokat i Lissabon
Besøg website: www.abassociados.com/pt

Forretningsbetingelser for Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

Gældende fra 1. marts 2010.

Medmindre andet er aftalt, gælder disse forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, idet der navnlig skal henvises til, at nærværende forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

 • 1.0 – Udførelsen af opgaven

  Udførelsen af opgaven

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

  Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. Alle advokatfirmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og alle advokaterne er en del af Advokatsamfundet.

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

  Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 • 2.0 – Fakturering og betalingsbetingelser

  Fakturering og betalingsbetingelser

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagens forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma fremsender i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt, ugentlige afregninger og ellers månedlige afregninger, bagud.

  Betalingsbetingelserne er netto kontant 7 dage efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler.

  Der vil som regel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom der kan kræves forudbetaling af honorar. Forudbetalte beløb indsættes på klientkontoen og behandles som klientmidler. Opgaverelaterede udlæg og omkostninger betales af klienten udover honoraret.

 • 3.0 – Klientmidler

  Klientmidler

  Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i anerkendte pengeinstitutter. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

 • 4.0 – Fortrolighed

  Fortrolighed

  Alle oplysninger, som meddeles Jackie Phillip & Co. Advokatfirma af kunder, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt.

 • 5.0 – Ansvar

  Ansvar

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma er ansvarlig for bistand over for klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Jackie Phillip & Co. Advokatfirma beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Jackie Phillip & Co.

  Advokatfirmas advokatansvarsforsikring. Den aktuelle dækningssum kan oplyses ved forespørgsel. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har henvist klienten til, ligesom Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Tlf. 70 11 20 20, tryg@tryg.dk – Og der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 • 6.0 – Arkivering

  Arkivering

  Alle sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra sagens afslutning. I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning vil alle sagsakter blive arkiveret elektronisk på DVD, CD-Rom, harddisk eller lign. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

 • 7.0 – Ophavsret

  Ophavsret

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas klienter får de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, som produceres i en sag, men Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har og beholder de egentlige ophavs- og andre immaterielle rettigheder.

 • 8.0 – Afslutning af sag

  Afslutning af sag

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma fortsætter arbejdet med en sag indtil den kan betragtes som afsluttet, medmindre klienten inden da har bedt om at arbejdet indstilles, betalingsfristen i en faktura er overskredet, og klienten har modtaget besked om, at arbejdet indstilles hvis der ikke sker betaling inden en given frist, der indtræder insolvens hos kunden, eller hvis klientens interesse i øvrigt skønnes bedst tjent med, at arbejdet indstilles.

 • 9.0 – Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har CVR nr. 19018385, og er ejet 100 % og personligt af Advokat Jackie Phillip.

 • 10.0 – Lovvalg/værneting

  Lovvalg/værneting

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.

 • 11.0 – Policy Commitment – Corporate Social Responsibility (CSR)

  Policy Commitment – Corporate Social Responsibility (CSR)

  Hos Jackie Phillip & Co Advokatfirma, er vi dedikeret til at være gode erhvervsmæssige samfundsborgere. Det er vores politik, at drive virksomhed på etisk og lovlig vis og at fremme den samme forretningsadfærd inden for vores indflydelsessphere. Hos Jackie Phillip & Co Advokatfirma er vi dedikerede til at sikre ensartede og høje standarder for, hvordan vi driver vores forretning i forhold til menneskerettighederne og til at arbejde for kontinuerlig forbedring gennem vores CSR management proces.

  Hos Jackie Phillip & Co Advokatfirma vi er dedikeret til at:

  • Handle ansvarligt over for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og overfor det samfund, som vi opererer i.

  • Integrere hensynet til people, planet og profit i vores beslutningsprocesser og forretningsgange.

  • Styre og kontrollere hensyn og risici i relation til menneskerettighederne systematisk.

  • Spille en ledende rolle i at fremme bedste praksis i vores branche.

  • Etablere klare CSR mål, strategier og handlingsplaner.

  • Overholde internationale love og regler og aktivt fremme forbedringer.

  • Fremme en kultur, hvor alle medarbejdere deler vores CSR engagement.

  • Aktivt involvere vores medarbejdere i CSR spørgsmål og udvikle deres forståelse for og roller i relation til at drive socialt ansvarlig virksomhed.

  • Stille krav til vores samarbejdspartnere om at overholde UNGP’s på Business and Human Rights.

  • Overvåge vores CSR-resultater gennem KPI’er og løbende forfølge performance forbedringer.

 • 12.0 – Vores holdning til menneskerettigheder

  Vores holdning til menneskerettigheder

  Hos Jackie Phillip & Co Advokatfirma er vi dedikerede til at respektere og støtte de globalt anerkendte menneskerettigheder i hele vores drift og i vores forretningsmæssige relationer. Regeringerne bærer det primære ansvar for at beskytte menneskerettighederne, men

  virksomheder har et selvstændigt ansvar for at respektere menneskerettighederne. Vores styringsmodel bygger på the International Bill of Human Rights og FN’s vejledende principper for ansvarlig virksomhedsdrift i relation til de globale menneskerettigheder og vores mål er at:

  • Identificere, forebygge og afbøde menneskerettigheds risici i vores drift og hos vores forretningsforbindelser.

  • Afhjælpe eventuelle negative menneskerettighedspåvirkninger, som vores forretning forårsager eller bidrager til.

  • Redegøre for, hvordan vi forholder os til vores indvirkninger på menneskerettighederne.

  • Fremme respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne hos dem, vi laver forretninger med.

  • Positivt påvirke respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne gennem vores eksempel og eksistens.

  • Bidrage til at fremme formidling og implementering af internationale standarder for menneskerettigheder for erhvervslivet.

  Vi forventer, at alle medarbejdere, samarbejdspartnere og andre parter, som er direkte knyttet til vores virksomhedsdrift og/eller tjenesteydelser indtager den samme holdning til menneskerettighederne.

 • 13.0 – Vores behandling af persondata

  Vores behandling af persondata

  I det følgende kan du læse Jackie Phillip & Co Advokatfirmas politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Advokatfirmaets hjemmeside og anvender hjemmesidens tjeneste omkring forespørgsel til Jackie Phillip & Co. Advokatfirma. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, eller hvad der kan sidestilles hermed.

  Dette er for at sikre dine rettigheder i forbindelse med Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas behandling af personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring sine rettigheder.

  I bunden af nærværende persondatapolitik, vil der være en henvisning til Persondataloven, Persondataforordningen og en henvisning til Datatilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed.

  1. Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas indsamling af personoplysninger

  Vi indsamler de personoplysninger, som gør sig gældende for alle klientrelationer, hvor der vil være samtykke enten i form af retskrav, retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

  2. Hvornår sker indsamlingen?

  Indsamlingen af personoplysninger sker ved brugen af tjenester på Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas hjemmeside, såsom forespørgsel omkring en given sag via vores kontakt funktion eller ansøgning om job, som forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

  Tilsvarende kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med ansatte hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma til brug for en given sag. Altså vil en indhentelse ske på vegne af klienten, som led i et kontraktforhold.

  Der kan desuden komme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere.

  3. Hvilke oplysninger indsamles

  De personoplysninger som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger m.v. Disse oplysninger opbevarer vi på en fysisk og/eller en digital sag, såfremt du indgår i en klientrelation og giver et samtykke i henhold til punkt 2.

  Herudover indsamles oplysninger om din færden på hjemmesiden, når dette bliver lagret via cookies. Under punkt 13 vil vi gennemgå, hvad cookies er.

  4. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma indsamler personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og/eller levere en given rådgivningsydelse til dig. De personer, som kontakter os accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv Jackie Phillip & Co. Advokatfirma kontakter dig kun som led i en klientrelation og for at varetage klient interesse i sagsøjemed.

  Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

  5. Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas videregivelse af dine personoplysninger

  Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse medmindre der er hjemmel hertil i lov.

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis Jackie Phillip & Co. Advokatfirma bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

  Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. (Se mere om dette under fanen ”udførelsen af opgaven” på hjemmesiden under ”forretningsbetingelser”).

  6. Dataportabilitet

  Du har ret til dataportabilitet i forbindelse med Persondataforordningen.

  Dataportabilitet betyder, at du fremover har ret til at kræve de persondata, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.

  Du kan som den registrerede anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.

  Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på jp@jackie-phillip.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 31 31 00 10.

  7. Behandling hos tredjepart

  Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart og ej heller vil disse blive overført til andre lande uden for EU/EØS.

  8. Lagring af personoplysninger

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til, at give den fornødne og kompetente rådgivning. Vedrørende konkret opbevaring af persondata henviser vi til Advokatsamfundets retningslinjer herom, der naturligvis overholdes.

  9. Beskyttelse af dine personoplysninger

  Jackie Phillip & Co. Advokatfirma bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Det er sikret både med organisatorisk og med tekniske foranstaltninger, som er implementeret i den daglige arbejdsgang. Vi har også indgået databehandleraftaler med vores databehandler, som herefter yder et meget højt sikkerhedsniveau i vores IT-systemer. De sikrer løbende opdateringer af IT-systemer, idet dette sikre en høj sikkerhed ved behandling af personoplysninger.

  10. Din ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan ske på jp@jackie-phillip.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 31 31 00 10.

  11. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

  Hvis du ønsker, at Jackie Phillip & Co. Advokatfirma berigtiger eller sletter personoplysninger, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på jp@jackie-phillip.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 31 31 00 10.

  12. Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas brug af cookies

  På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. Der er dog kun tale om cookies i forbindelse med Google Analytics, som bruges til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Hvad er ”cookies”?

  En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablets eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

  13. Regler

  De regler, der gælder for Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:

  Persondataloven

  Persondataforordningen

  Vejledning om de registreredes ret

  Du kan ligeledes klage over behandling af oplysninger til tilsynsmyndigheden, som er Datatilsynet.