Hvad er konkurskarantæne

Indførelsen af konkurskarantæne i Konkursloven den 1. maj 2013 skete i kølvandet på finanskrisen.

Formålet med konkurskarantæner var at stoppe personer som sad i ledelsen af selskaber med begrænset hæftelse, og som startede selskaber, så snart selskabet gik konkurs – også kaldet ”konkursrytteri”.

Muligheden for konkurskarantæne har imidlertid ikke fået den tilsigtede virkning. Det er ført til en alt for streng praksis, og utilsigtede konsekvenser for bestyrelser og direktioner, og det sker næsten pr. automatik i konkurssager, at tidligere ledelse pålægges konkurskarantæne, meget unfair og uforståeligt, i mange situationer desværre.

Den gode nyhed er dog, at vi hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har fået mildnet den strenge praksis med mange frifindelser i porteføljen. Vi har omfattende erfaring med konkurskarantæne sager.  Ring til kontoret straks, hvis du har fået en sådan pålagt; 31310010, advokatfirma@jackie-phillip.dk Du har kun 14 dage til at svare retten, ellers klapper fælden.

Din advokat beskikkes af staten. Og ved forebyggelse samt optimering af din virksomhedsdrift og succes skal du naturligvis tage kontorets bestyrelsesuddannelse; https://www.jackie-phillip.dk/bestyrelsesuddannelse – Vi optager nu nye kursister til uddannelsesstart 21/4 og igen den 1/9.

Retsvirkningen af en konkurskarantæne – Konkurslovens §§ 158 og 159

Såfremt man får pålagt en konkurskarantæne, kan man som udgangspunkt ikke deltage ledelsen i selskaber med begrænset hæftelse, det er selskaber såsom anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og partner i partnerselskaber (P/S), i 3 år, i helt skærpede situationer op til 10 år.

Man har dog stadigvæk muligheden for at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder med personlig og ubegrænset hæftelse. Dette er blandt andet enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S) som man kan deltage i.

Der kan være særlige forhold som taler for, at konkurskarantænen pålægges for en kortere periode end 3 år.

Betingelserne for at få pålagt en konkurskarantæne – Konkurslovens § 157

 1. Det er kun ledelsen i erhvervsvirksomheden som kan pålægges konkurskarantæne. Det vil sige direktørerne og bestyrelsesmedlemmer som er anmeldt i det centrale virksomhedsregister (CVR) eller dem som faktisk har haft ledet selskabet.
 2. Derudover skal man have været i ledelsen inden for 1 år før fristdagen som beskrevet i Konkurslovens § 1. Det er blandt andet 1 år før skifteretten modtog begæring om konkurs, rekonstruktionsbehandling eller gældssanering, eller dagen for beslutning om likvidation eller tvangsopløsning af et A/S eller ApS.
 3. Man skal have udvist en groft uforsvarlig forretningsførelse, som gør en uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Dette er en konkret vurdering hvor der lægges vægt på ens handlemåde og omstændighederne i øvrigt.

Det som der blandt andet lægges vægt på er, om man har taget uacceptable risici i forhold til virksomhedens økonomiske forhold – hvis man har optaget lån velvidende at de ikke kunne tilbagebetales, ikke sikret at virksomheden havde et forsvarligt kapitalberedskab, foretaget store økonomiske dispositioner uden at have kapitalen hertil, herunder købt på kredit, sammenholdt med manglende bogføring over en længere periode og/eller utilstrækkelig økonomistyring. Dette gælder særligt, hvis man bruger SKAT som en ”kassekredit” ved ikke at indbetale skatter, moms og afgifter.

Det er her vigtigt at vide, at man som en del af ledelsen, herunder direktionen og bestyrelsen, er solidarisk ansvarlig for ansvarsområderne som direktionen henholdsvis bestyrelsen. Selvom man tildeler de forskellige medlemmer bestemte arbejdsområder, har hvert medlem stadig en pligt til at føre tilsyn med alle ansvarsområderne.

Såfremt selskabet går konkurs på grund af ledelsens udygtighed med tilrettelæggelse af virksomhedens produktion og markedsføring, fastsættelse af priser og vilkår o.l. medfører det som udgangspunkt ikke konkurskarantæne. Det er tilladt at være en ”dårlig forretningsmand”, men det er stadigvæk forhold som kan indgå i vurderingen. Derimod vil ydre omstændigheder som væsentlige ændringer af indtjeningsgrundlag, væsentligt ændret konkurrencesituation, væsentlige forøgede omkostninger og afsætningssituation tale for, at der ikke skal pålægges konkurskarantæne.

Du skal være opmærksom på dette, når sidder i en ledelse i et selskab

Ligegyldigt om man sidder i ledelsen i et selskab med begrænset hæftelse eller i en erhvervsvirksomhed uden begrænset hæftelse, bør man have visse af Selskabslovens regler for øje. Dette skyldes, at reglerne giver et godt indblik i, hvad der forventes af en god ledelse.

Selskabslovens § 115 – Bestyrelsens overordnede opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder påse, at

 • Bogføring og regnskabsaflæggelse skal foregå på en måde som efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
 • Det er etableret procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 • Bestyrelsen løbende modtager relevante rapporteringer om selskabets interne kontroller,
 • Direktionen udøver sit arbejde korrekt og efter bestyrelsens retningslinjer,
 • Selskabets kapitalberedskab altid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkeligt likviditet til at opfylde selskabets forpligtelser, når de forfalder, og
 • Bestyrelsen altid er forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at kapitalberedskabet altid er forsvarligt.

Derfor anbefaler vi, at man har en revisor til som minimum at udarbejde selskabets årsrapport. Derudover vil en løbende korrespondance mellem revisoren betyde, at man får inddæmmet de økonomiske problemer i sit selskab langt tidligere.

Det er vigtigt at få udarbejdet konkrete og udførlige retningslinjer for direktionen, således direktionen har en bedre forståelse af sit hverv og hvad der arbejdes hen i mod med den daglige ledelse. Dette giver dig et bedre grundlag for at vurdere, om direktionen opfylder sit hverv tilfredsstillende og give direktionen anvisninger.

Bestyrelsen bør altid holde sig up to date med hinandens opgaver samt direktionens handlinger og daglige ledelse. Dette skyldes, at ledelsesansvaret er solidarisk, hvorfor man ikke kan undskylde sig med, at det var et andet medlem fra bestyrelsen eller direktionen som havde den konkrete opgave.

Selskabslovens §§ 117 og 118 – Direktionens overordnede opgaver

Hvor der både er en bestyrelse og en direktion, har direktionen følgende opgaver og ansvar:

 • Følger bestyrelsens retningslinjer og anvisninger,
 • Forvalter den daglige ledelse af selskabet, og
 • Foretager ikke dispositioner som er af udsædvanlig art eller stor betydning, medmindre bestyrelsen har givet samtykke, eller denne ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed, men der skal underrettes til bestyrelsen snarest muligt

Hvor der kun er en direktion, har direktionen følgende opgaver og ansvar:

 • Tilsvarende bestyrelsens opgaver som beskrevet i § 115,
 • Forvalte den daglige ledelse af selskabet,
 • Sikrer at selskabets bogføring lever og til lovgivningens regler,
 • Sikrer at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde, og
 • Sikrer selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkeligt likviditet til at opfylde selskabets forpligtelser, når de forfalder, og

Selskabslovens § 119 – Kapitaltab

Ledelsen skal sikre, at der afholdes generalforsamling senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Her skal der redegøres for selskabets økonomiske stilling og om nødvendigt stille forslag til foranstaltninger som bør træffes.

Det er her, at man skal få vurderet, om det er forsvarligt at fortsætte driften af selskabet, forslag til at skaffe ny selskabskapital, eller om det er nødvendigt at indgive rekonstruktions- eller konkurserklæring. Denne generalforsamlingsprotokol bør være meget detaljeret og det trufne valg bør ske på et eksplicit oplyst grundlag som begrunder valget.

Selskabslovens § 128 – Protokol over forhandlinger

Der bør afholdes bestyrelsesmøde minimum 4 gange årligt, og såfremt der har været omstændigheder af stor betydning, såsom tab at en storkunde eller nøglemedarbejdere, kan det anbefales at afholde yderligere bestyrelsesmøder, hvor disse forhold diskuteres.

Det er vigtigt på bestyrelsesmøderne at føre detaljerede protokoller, således det kan bevises, hvad bestyrelsen konkret havde foretaget sig ved omstændigheder af betydning for selskabet.

Gæld i øvrigt

Det er vigtigt at huske at betale skatter, afgifter og moms, idet det er særligt er dette som begrunder kurators indstilling af konkurskarantæne til skifteretten.

Såfremt man har fået oparbejdet sig en gæld til SKAT eller andre kreditorer, bør man skynde sig at tage kontakt til disse og forsøge at indgå en afdragsordning.

Konkurs og kurator

Hjælp kurator så meget og så hurtigt som muligt. Det betyder, at kurator får et bedre forhold til dig, og kurator bruger mindre tid på konkursen, hvilket betyder et lavere honorar til kurator.

***********

På kontorets bestyrelsesuddannelse for selvstændige og bestyrelseskandidater lærer du alt om dette emne. Her vil emnet behandles langt mere udførligt, og du vil modtage konkrete til ledelse af selskaber. Du kan læse mere om bestyrelsesuddannelsen på  https://www.jackie-phillip.dk/bestyrelsesuddannelse.

 

Tag kontakt til en advokat, så snart du mødes med konkurskarantæne

Sørg for straks at kontakte en advokat med speciale i konkurskarantæne, som vi f. eks. har hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma. Din advokat beskikkes, så det koster dig ikke penge umiddelbart. Ring eller skriv straks du er blevet mødt med konkurskarantæne; 31310010 – advokatfirma@jackie-phillip.dk

Write a comment:

*

Your email address will not be published.logo-footer